Co je Sexological Bodywork ™?

Sexuologická práce s tělem

Sexological Bodywork Martin Plas a Lucie Sitařová

Sexological Bodywork ™ je somatické erotické vzdělání podporující jednotlivce, páry a skupiny v jejich spokojeném intimním životě. Naučíte se řídit svůj vlastní sexuální vývoj, dozvíte se mnoho nového o svém těle, sexu a sexualitě, pomůže vám řešit vaše sexuální témata nebo obavy.

Sexological Bodywork nabízí zkušenostní učení, které vám ukáže, jak se otvírat radostné sexualitě. Výuka zahrnuje řadu praktických metod, jako například dýchání, doteky, erotické masáže, pánevní cvičení, Vaginální mapování, Orgasmickou jógu a koučování směrem k dosažení plného potenciálu vašich prožitků.

Jednou z oblastí, kterou se Sexological Bodywork™ zabývá, je pomoc při překonávání překážek, které brání klientům navrátit se pozorností do těla nebo mít pod kontrolou vzrušení. To se často stává, pokud klienti v sobě mají nedořešené emocionální stavy, prožili traumatizující minulost, mají jizvy, nesou si v sobě dogmata daná výchovou nebo mají jakékoliv jiné překážky, které jim brání v uvolněném prožívání jejich sexuality.

Při  sezeních  Sexological Bodywork™ se dozvíte o tělu jako o zdroji moudrosti, potěšení a svobody.

Zaměření jednotlivých sezení závisí na zkušenostech klienta v rámci jeho nebo jejího vlastního těla. Certifikovaný Sexological Bodyworker nejedná jako náhradní partner. Je oblečen (pokud není figurantem) a jeho funkce při jednotlivých sezeních je především držet rámec sezení a podporovat dostupnými nástroji klienta tak, aby ho vedl k poznání těla a jeho harmonizaci s vnitřním nastavením. Především při řešení partnerských problémů či touze po společném růstu je žádoucí, aby se sezení účastnili oba partneři.

Kodex profesionálního chování a etiky

Sexological Bodyworkera ™

PRAVIDLA PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

Asociace Certifikovaných Sexological Bodyworkerů - ACSB

ÚVOD

Tento kodex profesionálního chování (dále jen jako kodex) se skládá z úvodu a předmluvy a samotného Kodexu, který obsahuje konkrétní etické normy.  Etické normy stanovují vymahatelné pravidla chování pro profesi certifikovaného terapeuta sexuologické práce s tělem (dále jen Certified Sexological Bodyworker / CSB) schváleného státem Kalifornie.  Tyto etické normy nejsou úplné. Skutečnost, že některá jednání nejsou tímto Kodexem specificky adresována, neznamená, že jsou nutně buď etická, nebo neetická. 

Ačkoliv jsme všichni certifikováni jako Sexological Bodyworkers / SB (terapeuti sexuologické práce s tělem), členství v Asociaci Certifikovaných Sexological Bodyworkers (dále jen jako ACSB), a/nebo pracující v oficiální funkci jako CSB trenéři, učitelé, asistenti nebo organizátoři, ACSB etický kodex, jeho normy a postupy používané k jejich provedení zavazují zmíněné jednotlivce je dodržovat. Etický kodex se vztahuje na všechna povolání spojené s těmito činnostmi včetně somatické sexuální výchovy, individuální či skupinové práce, výuky, školení, asistence, dohledu, poradenství a pořádání.  Tyto aktivity spojené s profesí mohou být odlišovány od soukromých aktivit CSB, které nejsou v rámci tohoto kodexu zahrnuty. Etický kodex má v úmyslu poskytovat normy profesionálního chování, které uplatňuje ACSB.

V rámci rozhodování týkajícího se profesionálního chování, CSB musí brát úvahu, kromě zákonů a předpisů vydávaných radou, i tento Kodex. Pokud Kodex zavádí vyšší normy než zákoníky, CSB musí dodržovat vyšší etické normy. Jsou-li pravidla Kodexu v rozporu s požadavky zákona, CSB se zavazuje k plnění Kodexu a podnikne kroky k vyřešení tohoto konfliktu zodpovědným způsobem.

Postupy pro podání, vyšetření a řešení stížností na neetické chování jsou popsány v ACSB postupu při vyřizování etických stížností, který je k dispozici u ACSB. Kroky, které může ACSB podniknout za porušení Etického kodexu zahrnují důtky, vyslovení nedůvěry a ukončení členství v ACSB. 

PREAMBULE

Sexuologická práce s tělem je jedinečná forma somatické sexuální výchovy využívající souboru zásad a integrace těla, mysli a ducha ve své aplikaci. CSB mohou sloužit v rozličných rolích jako učitel, trenér, asistent, organizátor, školitel a konzultant. Pracují se společným cílem poskytovat vzdělání a zlepšovat kvalitu života jednotlivce ve světě. Etický kodex sexuologické práce s tělem poskytuje společný soubor hodnot, na kterých CSB neustále budují svou profesi. 

Tento kodex je určený k poskytování jak všeobecných principů, tak pravidel zahrnujících většinu situací se kterými by se mohl CSB setkat. Hlavním cílem Kodexu je zabezpečit a ochraňovat jednotlivce a skupiny, se kterými CSB pracuje. Zodpovědností jednotlivých CSB je usilovat o nejvyšší možné normy chování. CSB respektují a chrání lidská, občanská a sexuální práva, neúčastní se nebo nebudou vědomě přihlížet nečestným diskriminačním praktikám. 

Vývoj dynamického souboru etických norem pro chování CSB související s prací požaduje osobní závazek, aby celoživotně usiloval o etické jednání, aby náležitě podporoval etické chování svých studentů, zaměstnanců, kolegů, aby dle potřeby s ostatními konzultoval problémy týkající se etiky. Každý CSB doplňuje, ale neporušuje hodnoty a pravidla etického kodexu na základě pokynů čerpaných z osobních hodnot, kultury, kontextu a zkušeností.

POVINNOSTI A ZÁVAZKY TÝKAJÍCÍ SE NAŠICH STUDENTŮ

 • CSB bude ve svém chování a postojích profesionální, zodpovědný ke klientovi a studentům, spolehlivý v dodržování dohod a dochvilný na domluvené schůzky. 
 • CSB seznámí potencionální studenty s technikami somatické sexuální výuky včetně použití dotyku, tak aby se student mohl zodpovědně rozhodnout, zdali se zúčastní vzdělávacích seminářů.
 • CSB se dohodnou na dodržování příslušné dokumentaci svolení.
 • CSB uznávají důležitost svolení a volby v celé somatické sexuální výchově skupin a jednotlivců.
 • CSB se snaží poskytnout řadu možností, ze kterých si může student aktivně zvolit tu, která poslouží jeho vlastnímu vzdělání. V žádném případě nebude student povinen nebo nucen se účastnit aktivit, událostí nebo jakýchkoliv cvičení, pokud se tak sám nerozhodne.
 • CSB zahrne výuku volby - o svolení či odmítnutí a aktivně vytvoří vhodné prostředí k výuce, ve které budou studenti oprávněni procvičovat tyto schopnosti. 
 • CSB může použít fyzický dotek v rámci vzdělávacího procesu. Pokud tak učiní, (po úvodní dohodě) dotýká se vědomě a s postojem neublížit.
 • CSB souhlasí se získáním svolení od svých studentů a s jednáním v souladu s bezpečností, růstem a uvědomováním si hranic.
 • Co se týče sexuálního styku nebo chování se ke studentům,
  a) jsme si vědomi, že je důležité zachovávat náležité hranice, včetně žádosti o povolení dotýkat se studenta, a přestat s doteky, pokud si to student žádá 
  b) jsme si vědomi a také naši studenti jsou si vědomi, že během sdílení intimity, sezení sexuologické práce s tělem (Sexological Bodywork session) nebudeme naplňovat touhy sexuálního spojení jak CSB tak ani studentů. 
  c) při doteku ve skupinových či individuálních sezeních zůstáváme oděni, doteky jsou jednosměrné.  Požádáme studenty, aby si přivedli své partnery, když si přejí naučit se mezilidské erotické dovednosti nebo, aby sdíleli a učili se s ostatními studenty, pokud je to vhodné. 
  d) CSB chápe, že v roli učitele disponuje inherentní* mocí a nepoužije ji za účelem sexuálního využívání studentů.
  * Inherentní
  • Psychologie hovoří o inherentních, tj. podstatných, neodmyslitelných rysech určité osoby.
  • Moderní koncept lidských práv zdůrazňuje, že tato práva jsou člověku inherentní, že mu nejsou nikým udělena a nemohou mu být tudíž ani nikým odebrána či zrušena.
 • CSB jsou si vědomi důležitosti fyzické, emoční a duševní pohody.
 • CSB chápou potřebu profesionálního protokolu a snižování rizik ve veškeré somatické sexuální výchově jednotlivců a skupin, aby chránili jak zdraví studentů tak odborníků.
 • CSB podniká kroky k minimalizaci jakékoliv fyzické a emoční újmy v aktivní spolupráci se všemi studenty.
 • Profesionální protokol zahrnuje použití lékařských vyšetřovacích rukavic a kvalitních lubrikantů. Všechny skupinové lekce zahrnují výuku o protokolu o skupinové hygieně s dostatečným vybavením/zásobami poskytnutými studentům, aby dodržovali odpovídající hygienu.
 • CSB se zdrží poskytování práce s tělem, školení a/nebo prezentace jakýchkoliv instruktážních materiálu, pokud je CSB nebo klient/student pod vlivem alkoholu či nelegálních drog.
 • CSB zváží rozsah svých dovedností a zkušeností předtím, než přijme žádost o poskytnutí vzdělávacích či instruktážních služeb potenciálním studentům. Dále CSB odmítne poskytnout jakoukoliv práci, pro kterou není dostatečně připraven.
 • CSB vyhledá rady svých kolegů nebo odborného poradce jako rutinní součást svého školení. Při konzultacích nejsou důvěrné informace, které by mohly vést k identifikaci studenta, sdíleny bez předchozího písemného souhlasu studenta.
 • CSB ukončí profesionální služby a vztahy se studenty, pokud nejsou již tyto služby požadovány nebo nadále neslouží potřebám a zájmům studentů.
 • CSB může po pečlivém zvážení všech daných faktorů a možných nežádoucích účinků jednostranně ukončit služby, a to na základě náležitých nebo rozumných důvodů.
 • CSB jsou zodpovědní učinit příslušná doporučení a poskytnout podporu studentů během této proměny.
 • CSB se zdrží zneužívání profesionálních vztahů se studenty pro svůj osobní prospěch, ať už za účely finanční, profesní nebo výzkumné.

  Povinnosti a závazky týkající se zachování mlčenlivosti 

 • CSB respektuje, chrání a zachovává tajemství všech informací získaných během instruktážních sezení.
 • CSB upustí od profesionálních závazků mlčenlivosti jen na základě písemného povolení studentů, zákonné povinnosti nebo soudního příkazu. Obecné, nespecifické nebo ústní povolení není dostačující
 • CSB zachovává anonymitu studentů, pokud používá informace pro účely výuky, výzkumu nebo dohledu. 
 • CSB požaduje, aby všechny osoby, které se účastní výuky nebo privátních sezení, došly k písemné nebo ústní dohodě, která respektuje a dodržuje důvěrnost informací sdílených během sezení.
 • CSB zachovává příslušné odborné záznamy o všech sezeních a výukách sexuální práce s tělem. 
 • CSB získá poučené, písemné povolení studentů předtím, než začne s nahráváním či natáčením jakéhokoliv sezení a vysvětlí zamýšlené použití pásku nebo videa a limity mlčenlivosti.

  Povinnosti a závazky týkající se profese

 • CSB spoluvytváří profesi somatické sexuální výchovy, která má v úmyslu plnit veřejnou potřebu přesných informací a zahrnutí do vzdělávacích příležitostí. Jakákoliv veřejná prezentace prováděná CSB by měla být respektující, v rámci Kodexu a měla by mít v úmyslu prosazování profese. 
 • CSB prezentují poctivě a přesně rozsah jejich školení, kvalifikace, a zkušeností se sexuologickou prací s tělem ve všech ústních nebo písemných formách.
 • CSB sleduje všechna ústní a psaná vyjádření používané v reklamě, popisu nebo vysvětlení služeb a principů sexuologické práce s tělem, determinující, že tato vyjádření nebudou: 
  a) vytvářet neoprávněná očekávání ohledně výsledků nebo výhod b) vytvářet falešné tvrzení ohledně způsobilosti, školení nebo certifikace 
  c) uvádět nebo naznačovat nadřazenost nad jinými metodami nebo vzdělávacími příležitostmi 
  d) uvádět nebo naznačovat nadřazenost nad jinými provozovateli sexuologické práce s tělem 
  e) prohlašovat, že diagnostikujeme, léčíme nebo předcházíme jakýmkoliv lékařským či psychologickým stavům
 • CSB nesmí zastupovat jiné metody než sexuologickou práci s tělem a musí jasně rozlišovat mezi sexuologickou prací s tělem a dalšími odbornými službami, které mohou nabízet.
 • CSB chápe a praktikuje sexuologickou práci s tělem v rámci duchu zásad a listiny tohoto Kodexu.
 • CSB dále souhlasí požadovat odborný dozor a vedení pokud dochází k nejednoznačnosti nebo obtížnosti s výkladem, co je etické chování.
 • CSB se mohou přímo obrátit na jakéhokoliv člena CSB komunity, kvůli kterému jsou z etických důvodů znepokojeni. Popřípadě nebo dále CSB může kontaktovat reprezentanta ACSB ohledně svých znepokojení.
 • CSB bude napomáhat asociaci ACSB v prosazování tohoto Kodexu a plně spolupracovat na vyšetřování jeho případného porušení. 

Povinnosti a závazky ke kolegům

 • CSB se zdrží navádění studentů svých kolegů.
 • CSB bude náležitě podporovat komunikaci mezi studenty a jejich současnými nebo nedávnými terapeuty.
 • Pokud vyvstane mezi CSB jakýkoliv konflikt, ať už jako součást školení nebo z osobních důvodů, strany souhlasí s vyhledáním řešení tohoto konfliktu zahrnující, ale nelimitující mediaci, nebo takovým způsobem, aby řešení nemělo nepříznivého vlivu na studenty nebo vzdělávací proces.