Všeobecné obchodní podmínky - VOP

Platné od 4. 8. 2020

Obchodní podmínky pro on-line kurzy a produkty

1. Informace o kupujícím a prodávajícím
Kupujícím se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník - fyzická nebo právnická osoba.

Prodávajícím se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí obchodní společnost Love and Live s.r.o., Mánesova 812/6, Praha 2, PSČ 120 00, 273570 C, MS v Praze, Česká republika, ič: 05949653, dič: CZ05949653, (zastupuje Martin Plas, email info@martinplas.eu).

Zmíněná společnost je výhradním distributorem elekronických produktů a služeb dostupných na webu intimnisplynuti.cz

2. Informace o produktech a službách
Informace o elektronických produktech a službách jsou k dispozici v českém jazyce na webových stránkách uvedených v bodě 1. Produkty a služby jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu na dobu jednoho roku. DPH ani jiné daně Prodávající Kupujícímu neúčtuje.

3. Ochrana autorských práv
Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

4. Objednávka a nákup
Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů.

6. Platby
Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupjující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.

Platební metody jsou napojeny na platební brány společností GOPAY s.r.o. a ComGate Payments, a.s., které poskytují technologie bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společností.

7. Garance vrácení peněz - odstoupení od smlouvy
Při objednání produktu nebo služby má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v rámci časového limitu uvedeného na prodejní stránce daného produktu (maximálně ovšem do 24h). Odstoupení je možno provést elektronickou formou – zasláním e-mailu s předmětem "odstoupení od smlouvy" na adresu info@intimnisplynuti.cz s prohlášením, že od smlouvy Kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je Kupujícímu ukončen přístup do členské sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online kurzu. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem.

Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu s předmětem "reklamace služby" na adresu info@intimnisplynuti.cz spolu s přiloženým dokladem či fakturou. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do sedmi pracovních dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

8. Doručení produktu / zpřístupnění služby
Po úspěšném provedení a potvrzení platby je Kupujícímu online zpřístupněn zakoupený produkt nebo služba. 

Jedná-lli se o předprodej produktu, bude zákazníkovi zpřístupněn v den spuštění uvedeném na prodejní stránce. 

9. Reklamace – nedoručení produktu / nezpřístupnění služby / výpadek služby 
V případě že kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, kupující kontaktuje prodávajícího elektronickou formou – zasláním e-mailu s předmětem "reklamace služby" na adresu info@intimnisplynuti.cz. Prodávající pak udělá nápravu problému v zákonné lhůtě 30 dnů od dne, kdy byl reklamace podána.

10. Ochrana osobních údajů (Personal Data Security)
Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů a služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi a Prodávající je neposkytne třetím stranám. Kupující může kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní a/nebo firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví.

11. Odpovědnost
Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Odpovědnost za účast na online kurzu či jiném online produktu přebírá za sebe vždy a pouze účastník. Kurzy prodáváné na webu intimnisplynuti.cz jsou pouze pro lidi starší 18 let a v žádném sméru nenahrazují lékařskou ani terapeutickou péči. 

12. Právní příslušnost (Jurisdiction)
Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky. Kupující bere na vědomí, že veškeré produkty a služby distribuované prostřednictvím webových stránek uvedených v bodě 1 objednává v České republice.

13. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 4.8.2020. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.intimnisplynuti.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Společnost Love and Live s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.intimnisplynuti.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Obchodní podmínky pro živé kurzy

1. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je nákup a prodej vstupenek na semináře (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://www.intimnisplynuti.cz.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je obchodní společnost Love and Live s.r.o., Mánesova 812/6, Praha 2, PSČ 120 00, 273570 C, MS v Praze, Česká republika, ič: 05949653, dič: CZ05949653, (zastupuje Martin Plas, email info@martinplas.eu).

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

1.3 Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.

2. Objednávka
2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://www.intimnisplynuti.cz/ a na souvysejících podstránkách . Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://www.intimnisplynuti.cz/ a na souvysejících podstránkách.
Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://www.intimnisplynuti.cz/obchodni-podminky/ obchodní společnosti Love and Live s.r.o., a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

3. Kupní cena, daňový doklad
3.1 Ve shrnutí přihlášky a na webové adrese http://www.intimnisplynuti.cz a na souvysejících podstránkách najdete všechny ceny služeb bez DPH v zákonné výši k datu objednání.

3.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

4. Způsob a forma platby
4.1 Způsob platby:
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

4.2 Možnosti plateb:
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.
b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další.
c) Klasickým bankovním převodem na účet FIO banka a.s.

4.3 Forma platby:
Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

5. Garance vrácení peněz
5.1 Za své kurzy ručíme zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz vyjma případů, kdy byl trénink/kurz/workshop/seminář zakoupen pomocí voucheru/ slevového kupónu. V případě žádosti kupujícího uplatnit tuto garanci je postupováno tak, že ve dne konání semináře musí kupují být po celou dobu prvního dne a zúčastnit se všech cvičení, a poté nebude-li spokojen s obdrženou hodnotou tohoto prvního dne, může kupující po konci 1.dne semináře v prostorách konání semináře vyhledat oprávněného zástupce prodávajícího, odevzdat všechny materiály obdržené od prodávajícího na semináři, a poslat prodávajícímu “Žádost o vrácení peněz” elektronickou formou na e-mail: info@intimnisplynuti.cz s prohlášením, že žádá o vrácení peněz na základě garance a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu. Prodávající pak kupujícímu vrátí poplatek za vstupné do 30 kalendářních dnů na jeho účet dle žádosti a nebude mu už povolen vstup na druhý den semináře.
Kupující je však zaplatit stornopoplatek v hodnotě 100% ceny ubytování i stravy. (Toto může i nadále využít bez účasti na kurzu.

5.2 Při objednání vstupenky má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději 30 dnů před datem konání akce. Odstoupení je možno provést v elektronickou formou na e-mailu: info@intimnisplynuti.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Odstoupení od smlouvy blíže než 30 dnů před datem akce není možné z organizačních důvodů a kupujícímu nemůže být vrácen poplatek za vstupenku.

5.3 Vstupenka nemůže být vyměněna zpět za finanční hotovost z jakéhokoliv důvodu.

5.4. Vstupenka bez náhrady propadá, nedostaví-li se kupující nebo držitel vstupenky na zakoupenou akci.

5.5. Vstupenka bez náhrady také propadá v případě neuplatnění voucheru/slevového kupónu do termínu v podmínkách voucheru/slevového kupónu a není-li uvedeno, tak do začátku konání akce.

5.6. Voucher/slevový kupón bez náhrady propadá, pokud není uplatněn na danou akci nejpozději 8 dnů před datem konání akce.

5.7. V případě, že nelze určitou techniku/cvičení na živé akci/semináři/tréninku/workshopu poskytnout v důsledku vyšší moci, např. nepřízni počasí, silnějšího deště, silnějšího větru, zákazu rozdělávání ohňů, atp. má prodávající právo změnit na místě program akce a vybrat jinou vhodnou techniku/cvičení, která má obdobný dopad a půjde zrealizovat.

6. Sankce
6.1 Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího zaregistrovaný přes webovou stránku http://www.intimnisplynuti.cz zaslaná ze strany společnosti Love and Live s.r.o., a to prostřednictvím bankovního převodu na účet společnosti Love and Live s.r.o.

7. Odpovědnost
7.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

7.2. Odpovědnost na živé akci/semináři/tréninku/workshopu přebírá za sebe vždy a pouze účastník. Jak po stránce zdravotní, tak po stránce psychické i duševní. Každý má právo dělat jen to, co uzná za vhodné a co považuje pro sebe za bezpečné. Kurzy jsou určeny lidem starším 18 let.

8. Ochrana údajů
8.1 Prohlášení prodávajícího: Společnost Love and Live s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

8.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

8.3. Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://intimnisplynuti.cz/zzou

9. Závěrečná ustanovení
9.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 23.3.2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.intimnisplynuti.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Společnost Love and Live s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http:// www.intimnisplynuti.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Předchodí verzi obchodních podmínek naleznete zde: https://intimnisplynuti.cz/vseobecne-obchodni-podminky-do-7-2020/