Všeobecné obchodní podmínky - VOP

Čl. I – Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je nákup a prodej vstupenek na semináře (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://www.intimnisplynuti.cz.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je obchodní společnost Love and Live s.r.o., Mánesova 812/6, Praha 2, PSČ 120 00, 273570 C, MS v Praze, Česká republika, ič: 05949653, dič: CZ05949653, (zastupuje Martin Plas, email info@martinplas.eu).

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

1.3 Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.

Čl. II – Objednávka

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://www.intimnisplynuti.cz/ a na souvysejících podstránkách . Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://www.intimnisplynuti.cz/ a na souvysejících podstránkách.
Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://www.intimnisplynuti.cz/obchodni-podminky/ obchodní společnosti Love and Live s.r.o., a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

ČL. III – Kupní cena, daňový doklad

3.1 Ve shrnutí přihlášky a na webové adrese http://www.intimnisplynuti.cz a na souvysejících podstránkách najdete všechny ceny služeb bez DPH v zákonné výši k datu objednání.

3.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.


Čl. IV – Způsob a forma platby

3.3 Způsob platby:

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

3.4 Možnosti plateb:
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.
b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další.
c) Klasickým bankovním převodem na účet FIO banka a.s.

3.5 Forma platby:
Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

Čl. IV. – Garance vrácení peněz

4.1 Za své kurzy společnost Love and Live s.r.o. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz vyjma případů, kdy byl trénink/kurz/workshop/seminář zakoupen pomocí voucheru/ slevového kupónu. V případě žádosti kupujícího uplatnit tuto garanci je postupováno tak, že ve dne konání semináře musí kupují být po celou dobu prvního dne a zúčastnit se všech cvičení, a poté nebude-li spokojen s obdrženou hodnotou tohoto prvního dne, může kupující po konci 1.dne semináře v prostorách konání semináře vyhledat oprávněného zástupce prodávajícího, odevzdat všechny materiály obdržené od prodávajícího na semináři, a poslat prodávajícímu “Žádost o vrácení peněz” elektronickou formou na e-mail: info@intimnisplynuti.cz s prohlášením, že žádá o vrácení peněz na základě garance a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu. Prodávající pak kupujícímu vrátí poplatek za vstupné do 30 kalendářních dnů na jeho účet dle žádosti a nebude mu už povolen vstup na druhý den semináře.
Kupující je však zaplatit stornopoplatek v hodnotě 100% ceny ubytování i stravy. (Toto může i nadále využít bez účasti na kurzu.

4.2 Při objednání vstupenky má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději 30 dnů před datem konání akce. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: info@intimnisplynuti.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Odstoupení od smlouvy blíže než 30 dnů před datem akce není možné z organizačních důvodů a kupujícímu nemůže být vrácen poplatek za vstupenku.

4.3 Vstupenka nemůže být vyměněna zpět za finanční hotovost z jakéhokoliv důvodu.

4.4. Vstupenka bez náhrady propadá, nedostaví-li se kupující nebo držitel vstupenky na zakoupenou akci.

4.5. Vstupenka bez náhrady také propadá v případě neuplatnění voucheru/slevového kupónu do termínu v podmínkách voucheru/slevového kupónu a není-li uvedeno, tak do začátku konání akce.

4.6. Voucher/slevový kupón bez náhrady propadá, pokud není uplatněn na danou akci nejpozději 8 dnů před datem konání akce.

4.7. V případě, že nelze určitou techniku/cvičení na živé akci/semináři/tréninku/workshopu poskytnout v důsledku vyšší moci, např. nepřízni počasí, silnějšího deště, silnějšího větru, zákazu rozdělávání ohňů, atp. má prodávající právo změnit na místě program akce a vybrat jinou vhodnou techniku/cvičení, která má obdobný dopad a půjde zrealizovat.


Čl. V. – Sankce

5.1 Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího zaregistrovaný přes webovou stránku http://www.intimnisplynuti.cz zaslaná ze strany společnosti Love and Live s.r.o., a to prostřednictvím bankovního převodu na účet společnosti Love and Live s.r.o.


Čl. VI. – Odpovědnost

6.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

6.2. Odpovědnost na živé akci/semináři/tréninku/workshopu přebírá za sebe vždy a pouze účastník. Jak po stránce zdravotní, tak po stránce psychické i duševní. Každý má právo dělat jen to, co uzná za vhodné a co považuje pro sebe za bezpečné.


Čl. VII. – Ochrana údajů

7.1 Prohlášení prodávajícího: Společnost Love and Live s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

7.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

7.3. Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://intimnisplynuti.cz/files/ 


Čl. VIII. – Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 23.3.2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.intimnisplynuti.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Společnost Love and Live s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http:// www.intimnisplynuti.cz/files/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.